Na skróty

Faktury i rozliczenia

Odsłony: 1407

Podstawa i sposób rozliczeń


Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane są w oparciu o corocznie ustalane taryfy. Szczegóły znajdują się w zakładce „Opłaty za wodę i ścieki”. Zmiana taryfy nie powoduje konieczności zmiany umowy.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia zgodnie z przepisami.

W sytuacji, gdy wodomierz główny będzie niesprawny ilość pobranej wody określa się na podstawie średniego zużycia wody w okresie ostatnich 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli nie jest to możliwe:

  • na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub
  • iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku traktuje się jako równą ilości pobranej wody.

Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

Należy pamiętać, że zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości opłat nie wstrzymuje ich zapłaty.

 

Windykacja należności


Windykacja należności realizowana jest po upływie 14 dni od terminu zapłaty określonym na fakturze.

Postępowanie windykacyjne składa się z następujących monitów doręcznych dłużnikowi:

  • wezwanie do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie na dzień sporządzenia wezwania;
  • przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie na dzień sporządzenia wezwania;
  • wezwanie do zapłaty informujące o terminie odcięcia dostaw wody do nieruchomości i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Po wywiązaniu się dłużnika ze zobowiązań postępowanie windykacyjne jest zamykane, a posiadane dokumenty archiwizowane.

 

Faktury


Rozliczenia następują zgodnie z zasadami określonymi indywidualnie w umowie, z zasady jednak:

  • w przypadku Odbiorców indywidualnych rozliczenie następuje w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym;
  • w przypadku Przedsiębiorców rozliczenie następuje w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok