Na skróty

Jak się podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej?

Odsłony: 4716

 

 

1. Należy wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych w Dziale sieci obsługi wodociągowej i kanalizacyjnej lub pobrać druk wniosku ze strony internetowej ZGK i wypełniony wniosek dostarczyć do sekretariatu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie, ul. Plantowa 28, 77 - 300 Człuchów.

 

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

- aktualny odpis z księgi wieczystej, której wniosek dotyczy,
- aktualną mapę dla celów informacyjnych bądź aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

 

Wniosek o wydanie o warunków technicznych podłączenia
do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej*

 


Wydanie warunków technicznych jest nieodpłatne.

 

Termin wydania warunków technicznych do 30 dni od daty wpływu wniosku.


 

 

 

 

2. Po uzyskaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wod-kan należy zlecić wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej przyłączy wod-kan (projekt musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

 

 

 

3. Opracowany projekt techniczny przyłączy należy dostarczyć do ZKG w celu jego uzgodnienia.

Uzgodnienie ma na celu sprawdzenie zgodności wykonanego projektu technicznego z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, przepisami prawa, Polskimi Normami. 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej                  
 

 

Termin wydania uzgodnienia do 30 dni od daty wpływu wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.

 

 

 

4. Po uzgodnieniu projektu technicznego przez ZKG można przystąpić do wykonania przyłączy.

UWAGA !!!
W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki wydane przez ZKG tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

 

W obowiązującym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) przewidują dwie procedury, na podstawie których można zrealizować budowę przyłącza:

1) na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
2) bez zgłoszenia (art. 29a).

Ad 1
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadza do niezabudowanych działek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a inwestor może dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).
Do zgłoszenia budowy przyłącza należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.


Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Stosownie do regulacji art. 30 ust. 5b, dodanego przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443) obowiązującą od dnia 28 czerwca 2015 r., w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. W porównaniu do dotychczas obowiązujących regulacji prawnych w zakresie zgłoszenia robót budowlanych powyższa ustawa nowelizująca wydłużyła z 2 do 3 lat okres, w którym należy rozpocząć wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem.
Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z art. 30 ust. 5c i 5d dodanymi przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie powyższego obowiązku na inwestora przerywa bieg terminu 30 dni do wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

Ad 2
Przepis art. 29a ustawy - Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Skorzystanie przez inwestora z procedury określonej w art. 29a ustawy – Prawo budowlane powoduje, że realizacja przyłącza odbywa poza regulacjami Prawa budowlanego, czyli również bez udziału i wiedzy organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Inwestor zobowiązany jest jednak do sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budowy przyłącza, w zależności od jego rodzaju będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Inwestor ma prawo wyboru jednej z ww. procedur. Zatem nie może mieć zastosowania do budowy przyłączy przepis art. 29a, w sytuacji gdy w tym samym czasie inwestor dokonał zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a.


Wybór wykonania przyłączy, na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora.

 

Ponadto należy wyjaśnić, że od 28 czerwca 2015 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 30 ust. 1a ustawy – Prawo budowlane).

 

źródło:https://www.gunb.gov.pl


 

 

5. O zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy złożyć do ZKG pisemne zawiadomienie (z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem).

 

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót                   

 

 

6. Nowo wybudowane przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne należy zgłosić w Dziale sieci obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ZGK do odbioru technicznego w stanie odkrytym. Po dokonaniu odbioru przyłączy przez ZGK w stanie odkrytym, można przystąpić do jego zasypania.

 

 

 

7. Wybudowane przyłącze wod-kan podlega odbiorowi końcowemu !!!

 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU: 

 

SIECI, PRZYŁĄCZA: WODOCIĄGOWEGO SIECI, PRZYŁĄCZA: KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Pomiar geodezyjny powykonawczy w wersji elektronicznej/papierowej 1. Pomiar geodezyjny powykonawczy w wersji elektronicznej/papierowej
2. Pozwolenie / zgłoszenie na budowę przyłącza –jeżeli inwestycja realizowana w trybie art. 30 ust 1 pkt 1a) ustawy Prawo Budowlane 2. Pozwolenie / zgłoszenie na budowę przyłącza –jeżeli inwestycja realizowana w trybie art. 30 ust 1 pkt 1a) ustawy Prawo Budowlane
3. Pozytywny wynik badania wody (dotyczy sieci) 3. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie
4. Potwierdzenie odbioru w otwartym wykopie 4. Protokół próby szczelności/oświadczenie o przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym (dotyczy sieci)
5. Protokół próby szczelności/oświadczenie o przeprowadzeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym (dotyczy sieci)  

 

 

Lp. Wniosek do pobrania PDF                 Wniosek do pobrania WORD
1 Zgłoszenie dokonania odbioru końcowego

 

8. Przed rozpoczęciem korzystania z wykonanego przyłącza należy skontaktować się z Działem Obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu ustalenia terminu montażu wodomierza. Właściciel nieruchomości otrzymuje wodomierz główny w dniu podpisania umowy

 

 

9. Przed montażem wodomierza należy zgłosić się do Działu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu złożenia wniosku o zawarcie umowy. Druk wniosku o zawarcie umowy można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony internetowej i złożyć wypełniony w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

 

Do w/w wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej przedmiotowej nieruchomości (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku), lub inny dokument uprawniający do zawarcia umowy
  • pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie dla osoby upoważnionej do zawarcia umowy
  • Wyciąg z KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 

 

 

10. Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Umowa na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (po uprzednim wypełnieniu wniosku).

 

 

 

11. Pobór wody może nastąpić po zamontowaniu wodomierza, dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania bakteriologicznego wody i spisaniu umowy na dostarczenie wody.

 

 

 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człuchowie lub telefonicznie pod nr telefonu 0-(59)-83-422-96

 

 

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok