Świetlice wiejskie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Odsłony: 503

Wstęp


Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgkczluchow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kożuchowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 834 24 24 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie mieści się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Plantowej 28, 77-300 Człuchów. Jest to budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, na I piętrze znajdują się pomieszczenia ZGK a na parterze pomieszczenia GOPS.

Dojazd do budynku:
Dojazd samochodem do budynku od ul. Plantowej. Ulice o nawierzchni asfaltowej, chodnik z kostki betonowej typu polbruk i parkingi pokryty częściowo asfaltem, częściowo utwardzony grunt.
Do budynku ZGK prowadzi jedno wejście.
Wejście główne od strony ul. Plantowej. Prowadzi do niego 3 stopnie schodowe i spocznik. Schody wyposażone są w poręcz z lewej i prawej strony. Drzwi otwierane na zewnątrz, wiatrołap.
Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Po lewej i prawej stronie, na tym samym poziomie znajdują się pomieszczenia biurowe oraz kasa.
Na parterze i piętrze znajdują się toalety.
Przy wejściu głównym w budynku po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z rozkładem wydziałów wraz z numerami pomieszczeń biurowych. Nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które mają trudności z dotarciem do ZGK Człuchów, mogą zgłosić z 3 - dniowym wyprzedzeniem, zapotrzebowanie na wizytę pracownika, który podjedzie do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wymagające wsparcia innego niż użycie pętli indukcyjnej, aby załatwić sprawę w Urzędzie mogą złożyć wniosek z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez osobę trzecią pod nr tel. (59) 834 22 96 

 

Podstawa prawna


Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok